Praktijk Comperio biedt specialistische jeugdzorg

Sociaal Domein Fryslân is een samenwerkingsverband van de Friese Gemeenten voor het inkopen van jeugdzorg bij erkende aanbieders van jeugdzorg.
Sinds januari 2018 is praktijk Comperio door Sociaal Domein Fryslân erkend als aanbieder van specialistische jeugdzorg.
Hierdoor kunnen inwoners van de Friese Gemeenten bij Praktijk Comperio therapie krijgen die door de Gemeenten wordt gefinancierd.
Deze hulp moet dan wel gerelateerd zijn aan therapie die tot doel heeft een verbetering van de situatie van uw kinderen of één van uw kinderen na te streven.

Om voor financiering in aanmerking te komen moeten de inwoners die bij Praktijk Comperio therapie willen, hun hulpvraag voorleggen aan het gebiedsteam van hun Gemeente.
Op de website van uw gemeente kunt u de contactgegevens vinden van uw gebiedsteam. Het gebiedsteam beoordeelt dan uw aanvraag voor hulp.
Zij gaan kijken of u met uw hulpvraag voor vergoeding in aanmerking komt. Het besluit van de gemeente wordt in een beschikking aan u kenbaar gemaakt.
Dat kan zijn dat zij uw vraag honoreren of dat zij uw vraag om financiering afwijzen. Bij een afwijzing kunt u tegen dit besluit in beroep gaan als u het er niet mee eens bent.
In geval u een toekenning krijgt zal de gebiedsteammedewerker in samenspraak met u de doelen opstellen die u gerealiseerd wilt zien of die nodig zijn om de situatie van uw kind(eren) te verbeteren.

Wat wij u en uw kinderen kunnen bieden

Gezinstherapie is een therapievorm waarbij alle gezinsleden meedoen om een situatie in een gezin te helpen verbeteren. Daarbij doet iedereen mee.
Want al voelt een gezinslid zich misschien geen onderdeel van het probleem, kan hij of zij vaak wel een belangrijke rol vervullen in het probleem te helpen oplossen.
En niet alleen het gezin zelf kan helpen maar soms kunnen ook anderen die dicht betrokken zijn een belangrijke rol spelen zoals ooms, tantes, opa's en oma's en een leerkracht.
Relatietherapie aan ouders is belangrijk om ouders te helpen een gemeenschappelijk draagvlak te ontwikkelen met respect voor de individuele verschillen van inzichten zodat samenwerking wordt bevorderd.
Individuele therapie aan het kind is ook onderdeel die wij bieden om kinderen te helpen de eigen problemen te verwoorden en op succesvolle wijze werkbaar te maken

Visie

De visie waarvan uit wij werken is de Dreikursmethodiek, ontwikkeld door de Adleriaanse psychiater Rudolf Dreikurs in zijn zoektocht naar een manier van opvoeding die niet op authoriteit is gestoeld maar op het versterken van de gemeenschapszin binnen een gezin. Onze visie is dat we aansluiten bij de behoefte en de cultuur van het gezin en maatwerk leveren zodat ouders en kinderen een eigen manier kunnen ontwikkelen die bij hen past.
Reden van deze benadering is onze ervaring dat wanneer gezinnen het gevoel krijgen dat van buiten iets wordt opgelegd, er veel weerstand ontstaat en er onvoldoende draagvlak wordt ontwikkeld binnen het gezin.
Angst voor negatieve consequenties van overheid en semioverheid is dan eerder de motivatie tot hulp, in plaats van de intrinsieke motivatie om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de noodzakelijke veranderingen en daarin het vertrouwen te ontwikkelen in de eigen kracht en stijl.


Soms hebben bepaalde gezinsleden naast de gezinstherapie, ouder-relatietherapie nog iets extra's nodig. Dit kan dan bij Praktijk Comperio bij de collega die niet de gezinstherapie doet.
Bij lagere schoolkinderen doen wij vaak beroep op een collega kindercoach en pedagoge of een collega beeldende therapie, beiden gespecialiseerd in het werken met jonge (lagere schoolkinderen en pubers) kinderen.
Problemen in een gezin die wij vaak tegen komen zijn opvoedingsproblemen, ruzies tussen ouders en een kind(eren), wegloopproblemen, problemen van een kind(eren) met de schoolgang, gedragsproblemen van een ouder of een kind of soms problemen tussen ouders onderling over hoe ze vinden dat het in het gezin hoort te gaan. Individuele ondersteuning van het kind wordt geboden door de netwerkpartnes, kindercoach of beeldend therapeut.